Grafika ukazująca miasto w tle
Koszyk Twój koszyk
Liczba biletów w koszyku: 0
Liczba voucherów w koszyku: 0
Wartość koszyka: 0 zł Czas do końca sesji:

Regulamin

Sprzedaż i rezerwacja miejsc w Poznańskim Centrum Dziedzictwa

 

Wyciąg z:

 • Regulaminu korzystania z usług Bramy Poznania i Galerii Śluza
 • Regulamin korzystania z usług w Centrum Szyfrów Enigma

 Podmiotem zarządzającym Obiektem jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania (zwane dalej Centrum) z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań, o numerach NIP 7781465736 i REGON 301204801.

 1. Sprzedaż biletów do Obiektu prowadzona jest w kasach Centrum (w tym: kasach w Centrum Szyfrów Enigma oraz kasach w Bramie Poznania) oraz za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa na stronie pcd.poznan.pl.
 2. Poza powyższymi, Centrum może uruchomić telefoniczny zakup biletów. Zakup biletów za pośrednictwem telefonicznego kanału sprzedaży możliwy jest na zasadach tożsamych z zasadami obowiązującymi przy zakupie biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
 3. Centrum dopuszcza możliwość sprzedaży Voucherów podarunkowych, podlegających wymianie na bilet. Sprzedaż vouchera nie wiąże się z rezerwacją miejsca. Zasady dotyczące sprzedaży voucherów są tożsame z zasadami sprzedaży biletów, za wyjątkiem zasad sformułowanych w ust. 13. oraz zapisów dotyczących rezerwacji miejsc.
 4. Wysokość cen biletów określają cenniki publikowane na stronach internetowych administrowanych przez Centrum oraz na ogólnodostępnych publikatorach w Bramie Poznania lub Centrum Szyfrów Enigma.
 5. Centrum dopuszcza możliwość sprzedaży biletów na jednorazowe wydarzenia inne niż zwiedzanie ekspozycji, których ceny nie widnieją w cennikach, o których mowa w ust.4. Ceny biletów na te wydarzenia podawane są w internetowym systemie sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa na stronie pcd.poznan.pl oraz na innych stronach administrowanych przez Centrum.
 6. Centrum zastrzega sobie prawo do kontroli uprawnień do ulg przy sprzedaży biletów lub innych usług, a także przed oraz w trakcie trwania zwiedzania lub wydarzenia, na które obowiązuje bilet. W związku z tym, osoby kupujące zobowiązane są do zachowania biletu do momentu zakończenia zwiedzania, wydarzenia lub zakończenia korzystania z dowolnej, innej biletowanej usługi Centrum.
 7. Bilety ulgowe oraz inne o obniżonej cenie nie mogą zostać zakupione lub wykorzystane bez udokumentowania prawa do ulgi. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi w przypadku stwierdzenia u osoby kupującej lub zwiedzającej braku uprawnień do ulgi.
 8. Cenniki, o których mowa w ust. 4, zawierać mogą bilety o obniżonej cenie, przysługujące grupom osób, spełniającym określone warunki liczebności lub warunki liczebności i innych uprawnień takie, jak:
  1. bilety grupowe, przysługujące grupom osób o liczebności powyżej 9 osób,
  2. bilety rodzinne, przysługujące grupom osób o liczebności maksymalnej 5 osób, wśród których znajdują się maksymalnie dwie osoby pełnoletnie i trzy do 16. roku życia,
  3. Bilety rodzinne wspólne, przysługujące grupom osób o liczebności maksymalnej 6 osób, wśród których znajdują się maksymalnie dwie osoby pełnoletnie i cztery do 15. roku życia,
  4. inne bilety o cenie warunkowo obniżonej, udostępniane do sprzedaży w ramach oferty programowej Centrum.
 9. Grupa, o której mowa w ust 8 lit. a, jest rozumiana jako osoby posiadające bilety na miejsca w jednym, wspólnym, zdefiniowanym datą i godziną terminie zwiedzania, lub w więcej niż jednym terminie w tym samym dniu.
 10. W przypadku udostępnienia przez Centrum biletów bezpłatnych na zwiedzanie lub wydarzenie, Centrum zastrzega prawo do ograniczenia dystrybucji biletów do dystrybucji poprzez kasy Centrum. Osoby upoważnione do korzystania z biletów bezpłatnych, mogą być obowiązane do osobistego odbioru biletów w kasach.
 11. Ceny biletów podawane są w złotych polskich.
 12. Centrum zastrzega sobie prawo do prowadzenia akcji promocyjnych.
 13. Sprzedaż biletów w ramach akcji promocyjnych może być każdorazowo regulowana odrębnymi zapisami formułowanymi w odrębnych regulaminach dotyczących promocji. W przypadku kolizji postanowień regulaminu, dotyczącego promocji z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu dotyczącego promocji.
 14. Opłatę za bilety można wnieść korzystając z następujących sposobów płatności:
  1. w kasach Centrum: gotówką lub za pomocą karty płatniczej
  2. za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa: stosując polecenie przelewu bankowego lub korzystając
   z udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności pay-by-link lub innego udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności internetowych (e-payment).
 15. Bilety na zwiedzanie Ekspozycji oraz na inne wydarzenia w Obiekcie uzyskują ważność w określonym na bilecie dniu i godzinie, i są ważne przez czas zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu.
 16. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa jest jednoznaczny z utworzeniem w systemie zamówienia, zobowiązującego do dokonania płatności i utworzeniem w systemie rezerwacji miejsc.
 17. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, z płatnością przy pomocy polecenia przelewu bankowego, zobowiązuje osobę kupującą do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku braku dokonania płatności zamówienie nie zostanie zrealizowane, a rezerwacja miejsc może zostać cofnięta.
 18. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, z płatnością przy pomocy udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności pay-by-link lub innego udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności internetowych (e-payment), zobowiązuje osobę kupującą do dokonania płatności w terminie do 25 minut od momentu utworzenia zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności zamówienie nie zostanie zrealizowane,
  a rezerwacja miejsc może zostać cofnięta.
 19. Zakup biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, z płatnością przy pomocy polecenia przelewu bankowego, możliwy jest z minimalnie siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 20. Możliwość zakupu biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, z płatnością przy pomocy udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności pay-by-link lub innego udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności internetowych (e-payment), może zostać wyłączona lub ograniczona na pewien czas przed terminem zwiedzania
 21. Korzystanie z płatności przy pomocy udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności pay-by-link lub innego udostępnionego przez Centrum narzędzia płatności internetowych (e-payment) może wiązać się z koniecznością akceptacji dodatkowych zasad i regulaminów, wymaganych przez operatora płatności.
 22. Przy zakupie biletów za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictw, osoba kupująca zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko
  3. kraj
  4. numer telefonu.
 23. Osoba kupująca, wyrażająca wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązana jest dodatkowo do podania następujących danych:
  1. pełna nazwa kontrahenta,
  2. adres siedziby
  3. numer NIP
 24. Osoba kupująca, wyrażająca wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązana jest do wyrażenia tej woli oraz podania danych, o których mowa w ust. 22 oraz ust. 23 przed sfinalizowaniem procesu zakupu biletów, zarówno w przypadku zakupu w kasach Centrum, jak i za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.
 25. Liczba osób zwiedzających lub uczestniczących w wydarzeniach organizowanych w Obiekcie jest ograniczona. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc są możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
 26. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty naliczane przez zewnętrznych operatorów, nie powiązanych z systemem sprzedaży biletów Centrum.
 27. Bilety na zwiedzanie Ekspozycji lub inne wydarzenia, zakupione za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, mogą występować w formie elektronicznej.
  Są wówczas wysyłane osobie kupującej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 28. W przypadku zwiedzania Ekspozycji lub wydarzeń, dla których nie uruchomiono biletów
  w formie elektronicznej lub w przypadku wystąpienia trudności z odbiorem biletu
  w formie elektronicznej, osoba kupująca winna odebrać bilet w formie fizycznego wydruku w kasach Centrum.
 29. W celu odbioru w kasach Centrum biletu zakupionego za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, niezbędne jest przedstawienie w kasie Centrum dokumentu sprzedaży lub podanie numeru dokumentu sprzedaży.
 30. Osoba odbierająca w kasach Centrum bilety zakupione za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, powinna zgłosić się do kasy Centrum nie później niż na 10 minut przed terminem podanym na bilecie.
 31. Centrum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością miejsc
  na zwiedzanie Ekspozycji lub poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży.
 32. Centrum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 33. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w Kasach Centrum.
 34. Zwrotu zakupionego biletu można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem wskazanym na bilecie.
 35. Informacje o woli dokonania zwrotu przyjmowane są osobiście w kasach Centrum lub pocztą elektroniczną na adres rezerwacja@bramapoznania.pl
  lub kontakt@csenigma.pl
 36. Przesłana pocztą elektroniczną informacja o woli dokonania zwrotu powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwa instytucji,
  2. dokument zakupu (faktura lub w przypadku sprzedaży gotówkowej paragon),
  3. numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew.
 37. W przypadku zwrotów dokonywanych poleceniem przelewu bankowego, zwracana kwota jest umniejszana o stały koszt operacji bankowej.
 38. Centrum ustala koszt, o którym mowa powyżej, na 3 zł dla poleceń przelewu rozliczanych
  w systemie ELIXIR na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla poleceń przelewów zagranicznych, rozliczanych w innych systemach, koszt może ulec zmianie.